Algemene voorwaarden DTL Administraties & Belastingen.

Print deze pagina

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen DTL Administraties & Belastingen, hierna te noemen: “DTL”, en een Opdrachtgever
waarop DTL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DTL,
voor de uitvoering waarvan door DTL derden dienen te worden betrokken. Deze algemene
voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van DTL en diens directie.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DTL en Opdrachtgever zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat
omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient uitleg
plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een
situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie
te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
5. Indien DTL niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DTL in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden
te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van DTL zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of
aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte
of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 DTL kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte / aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DTL daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DTL
anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht DTL niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging
overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen DTL en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever DTL derhalve schriftelijk in gebreke te
stellen. DTL dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de overeenkomst.
3. DTL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap.
4. DTL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid
van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien
door DTL of door DTL ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden
worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen
locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
5. Levering geschiedt af bedrijf van DTL. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op
het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname
weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn
voor de levering, dan is DTL gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van
Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever
over op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever ter beschikking staan.
6. DTL is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd
kan DTL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DTL aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DTL worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DTL
zijn verstrekt, heeft DTL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven
aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan
nadat Opdrachtgever de gegevens aan DTL ter beschikking heeft gesteld. DTL is niet aansprakelijk
voor schade, van welke aard ook, doordat DTL is uitgegaan van door Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig
en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,
omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever,
van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. DTL zal daarvan
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan
voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is DTL
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door
de binnen DTL bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de
uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen
tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk
uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van DTL op en is voor
Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DTL een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
11. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens DTL gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade
aan de zijde van DTL daardoor direct of indirect ontstaan.
12. Indien DTL met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is
DTL niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder
dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden,
indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge
de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen,
lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs
niet voorzienbaar waren.
13. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na sluiten van de overeenkomst,
dan is uitsluitend Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6
BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij DTL
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene
uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op DTL rustende verplichting
ingevolge de wet;
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van
de overeenkomst zal plaatsvinden;
– of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden
na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
1. DTL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of
niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst DTL ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid
te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever
niet langer van DTL kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is DTL bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien
er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet van DTL kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DTL op Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien DTL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien DTL tot opschorting of ontbinding
overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor
op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is DTL gerechtigd tot vergoeding
van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt
en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DTL gerechtigd de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde
van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DTL, zal DTL in overleg met
Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht
van de werkzaamheden voor DTL extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan
Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij DTL anders aangeeft.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven –
ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DTL vrij
om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DTL op Opdrachtgever zijn in
dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in
rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
1. DTL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DTL geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor DTL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in
het bedrijf van DTL of van derden daaronder begrepen. DTL heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat DTL zijn verbintenis had moeten nakomen.
2. DTL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.
3. Voor zover DTL ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DTL gerechtigd
om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DTL
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door DTL
aangegeven. DTL is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever
van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd
van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd
is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag.
3. DTL heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DTL kan, zonder
daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever
een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DTL kan volledige aflossing
van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende
rente en incassokosten worden voldaan.
4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DTL verschuldigde.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet
op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met
247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden
op te schorten.
5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode
volgens Rapport Voorwerk II. Indien DTL echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt
die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen
eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten
eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Het in het kader van de overeenkomst door DTL geleverde blijft eigendom van DTL totdat
Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met DTL gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
nagekomen.
2. Het door DTL geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag
niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever
is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op
enige andere wijze te bezwaren.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van DTL veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op
het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om DTL daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DTL ter inzage te geven.
Bij een eventuele uitkering van de verzekering is DTL gerechtigd tot deze penningen.
Voor zover als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens DTL bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken)
te zijn.
4. Voor het geval DTL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DTL
en door DTL aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen
van DTL zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Indien DTL aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
2. DTL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DTL is uitgegaan
van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien DTL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
DTL beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat deel
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. DTL is uitsluitend aansprakelijk
voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van DTL aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze
aan DTL toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking
van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. DTL is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DTL of zijn leidinggevende ondergeschikten.
6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens DTL en de door DTL bij de uitvoering van een overeenkomst
betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart DTL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan
aan DTL toerekenbaar is. Indien DTL uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken,
dan is Opdrachtgever gehouden DTL zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever
in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DTL, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de
zijde van DTL en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van
Opdrachtgever.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
1. DTL behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DTL heeft het recht de door de uitvoering
van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden
te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever
ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Geheimhouding
1. DTL verbindt zich, zowel gedurende als na beëindiging van deze overeenkomst, om alles
in het werk te stellen hetgeen redelijkerwijs mogelijk en nodig is, om geheimhouding te verzekeren
aangaande alle gegevens en kennis van Opdrachtgever en/of de cliënt en/of de
eindgebruiker, omtrent bedrijfs-, klant-, markt- en systeemgegevens, alsmede die gegevens
die in het kader van deze overeenkomsten zijn verstrekt en andere vertrouwelijke informatie
waar de DTL kennis van neemt bij de uitvoering van de opdracht.
2. DTL verbindt zich de hier eerder genoemde kennis en gegevens niet aan derden ter beschikking
te stellen en/of hierover aan derden inlichtingen te verschaffen zonder voorafgaande
toestemming hiertoe van Opdrachtgever en/of de cliënt en/of de eindgebruiker.
3. Het bepaalde in dit artikel is evenzeer van toepassing op de namens DTL ingezette deskundige.
DTL is verantwoordelijk voor het overbrengen en verleggen van de in dit artikel
betrokken rechten en verplichtingen naar de ingezette deskundige.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DTL partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Ingeval van geschillen, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met
behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut
te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation
3. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met
behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde (kanton)rechter.
De (kanton)rechter in de vestigingsplaats van DTL is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen. Niettemin heeft DTL het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Op de website www.dtladmin.nl zijn deze voorwaarden gepubliceerd
2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde en aan opdrachtgever verstrekte versie.

Print deze pagina